Skip to main content

Láska mezi dvěma lidmi má biologický cíl, který zachová druh, tedy rozmnožit se. Tento cíl však nemohou splnit páry stejného pohlaví. Potom má spojení v lásce mezi mužem a ženou také za cíl vzájemně se obdarovávat. Z toho má vyrůstat nová síla pro všední den. Dvojice se mají stále více a upřímně společně doplňovat, být jedno. Láska podporuje také vzájemný vývoj a vzájemnou pomoc.

Aby malé dítě mělo optimální předpoklady ke svému vývoji, měli by milující otec a matka pečovat společně nejen o tělesnou blaženost, ale stejně tak o duchovní dobro dítěte. Bezpečí a zdravá životní síla se vyvíjí v dítěti prožitou důvěrou, pociťovanou láskou a vděčností; tedy předcházejícím životem prožitým žádoucími hodnotami.

Láska přichází nám lidem od Boha. My lidé smíme tuto lásku přijmout a darovat ji dále. Láska se může rozmnožit, dochovat a zůstat jen v čistotě srdce. Láska je vázaná na zákonitosti dobra, jinak mizí. Proto nelze lásku oddělovat od morálky. Boží vůlí je, aby se událo spojení dvou lidí z lásky a zahrnuje možnost rozmnožování. Láska neříká nikdy já, ale ty nebo my. Láska je také odhodlaná k oběti. Vzpomeňme si nejprve na mateřskou lásku.

Něco jiného je přátelství. Je to dočasné společenství a může a má se rozvíjet mezi bytostmi stejného pohlaví. Každá žena by měla mít dobrou přítelkyni, s kterou může o všem hovořit. Každý muž by měl mít nejlepšího přítele. Přátelství neznamená, dát ve všem prostě za pravdu, ale navzájem si kdykoli pomoci radou a činem a také zastávat čestně názor na věc, i když je přítel opačného mínění. Přátelství může být plné lásky. Láska má ale v přátelství jinou úlohu a jiný charakter. Nejde tedy o tělesnou lásku. 

Když přátelství stejného pohlaví provede krok k tělesné lásce, potom je to od přírody považováno za chybu. Co dělat, když všechny pocity a slast nás táhnout na tuto nesprávnou cestu? To potom vyžaduje našeho ducha. Duch může situaci analyzovat a udělat závěry, jak jsem to já výše udělal. Mnozí lidé jsou obětí. Mám na mysli ochrnuté, nemocné rakovinou, toxikomany. Souhlasíme-li s alkoholíkovou závislostí a on přijde potom sám nebo jiný přímo nebo nepřímo ke škodě – co potom?

Lidé, kteří se cítí přitahováni láskou stejného pohlaví, mají sebe nejprve kontrolovat, uvědomit si situaci a také to, je-li situace řešitelná terapeutickou nebo duchovní pomocí. Často je to skutečně řešitelné. Když ne, tak máme možnost tento sklon nežít, ale přesto mít dobré přátele, ale nesklouznout do sexuálního dobrodružství, které odporuje univerzálnímu pořádku. Zamýšlíme-li se zpět ve světových dějinách, tak stoupal v blahobytných společnostech vždy zřetelně podíl párů stejného pohlaví, dříve než se tato kultura zase rozpadla.

Z pohledu duchovního jsou lidé se sklonem k lásce stejného pohlaví právě tak hodnotní jako všichni ostatní. Každý člověk má svou silnou a každý  má svou stinnou stránku. Tito lidé zaslouží naše úplné lidské uznání. Jen jejich sklon nesmíme považovat jako rovnocenný s přitažlivostí mezi mužem a ženou. Láska mezi mužem a ženou má tvořivý cíl rozmnožování. Také i v manželské lásce je pořádek a pravidla, která se mají dodržovat. Také tam je a bylo již vždy hodně nedobrého. Také tam je upřímná láska, která je bez požadování, nejvyšším přikázáním! 

«Kdo hledá, nachází. Kdo zaklepá, tomu bude otevřeno. Kdo prosí, ten obdrží.» Téměř všechny nedobré náklonnosti mohou být v lásce boží a s Jeho pomocí přeměněny v čistou životní sílu. A pro všechny chyby každého druhu, které nejsme v tomto životě schopní změnit, nám dává Bůh sílu, nést je v lásce a trpělivosti a držet je na uzdě. Také ten kdo je hnaný ke krádeži nesmí žít svůj sklon. Kdo je náchylný k zuřivosti nemá také právo, jiné tlouci z frustrace. Ten kdo bere drogy zaslouží naši lásku a péči, ale přesto nesmí být jeho závislost pokládána za normální. 

V Bibli je popsáno toto rozlišení takto: «Bůh miluje hříšníka, ale opovrhuje hříchem.» Co je hřích? Odloučení od Boha. Chybným vývojem opustíme oblast božího vlivu a vzdálíme se od Jeho světla. Máme prosit a modlit se, abychom my sami, naši přátelé, naši nepřátelé a celé lidstvo se mohlo uzdravit ze svých slabostí a chyb. Modlit se, aby se v nás stále více uskutečňovalo království boží. Prosme, aby Stvoření rozkvétalo a všechno se opět nazpět navrátilo do věčného, překrásného pořádku Otce.

Kdykoliv smí být vyžádána osobní pomoc.