Skip to main content

Slova k uvolnění se od Paula Kuhna

Když Pavel Kuhn v šedesátých letech na svých přednáškových večerech učil lidi uvolnění, bylo to pro mnohé skoro revoluční. Základy k tomu pocházejí z jeho vlastního vzdělání v uvolňovací metodě Coue. Uspořádal relaxační slova k obnově rozvoje celistvosti ducha, duše a těla, která v jejich hloubce sotva dokážeme docenit. Velikost leží v jednoduchosti. Každý člověk může bez předběžných znalostí v sedící nebo ležící poloze přijmout uklidňující, duši otevírající hudební skladby a nechat se uvolnit, z hloubky duše volnou řečí, vyslovovanými slovy. Následně reprodukujeme relaxační text ve znění, jak je dostupný v němčině na CD nebo kazetě.

«Uvolníme své tělo. Abychom se soustředili, zavřeme oči. Když se koncentrujeme, to znamená soustřeďujeme, tak je nutné, abychom se zcela odpoutali od okolí a ponořili se do nitra, do svého vlastního já. Rušivé vlivy prostředí, hluky všeho druhu, musíme zcela vyřadit. To znamená, naši celou pozornost umět od toho odpoutat.

Naše nejdůležitější představa je pohroužení do absolutního klidu. Klid posiluje nervy. Neklid spotřebovává naši nervovou odolnost. Jsem klidný, docela klidný, stále klidný. Příjemný, blažený klid zesiluje moje nervy. Tím se také moje orgány uklidňují a zotavují. Cítím, jak na mé tělo přichází tíže a únava a především mé údy jsou těžké jako olovo. Mé ruce a nohy jsou těžké, stále těžší a těžší, takže jimi nemohu pohybovat. Tento pocit vyjadřuje úplné uvolnění a klid nervů. Veškeré úmyslné pohyby a napětí mizí. Jsem v pohodě a nemyslím na nic. Koncentruji se jen na jedno: na únavu, klid a uvolnění. Dýchání je klidné, zcela klidné a vyrovnané.

Cítím, jak je mi dobře, stále lépe. Daří se mi každým dnem lépe a lépe, protože ve mně působí boží síly. Jsem nyní volný, uvolněný a tento blažený pocit má blahodárný vliv na moje tělo. Představuji si, jak mým celým tělem, proudí báječná vlna zdraví. Obklopuje každý jednotlivý orgán, každou jednotlivou buňku. Je ve mně pokoj a bezstarostná důvěra ve zdraví. V mém těle je nyní báječná harmonie. Harmonie je stále větší a větší. Protéká mnou báječný pocit štěstí. Mé srdce tluče nyní pokojně a rovnoměrně. Mé srdeční nervy jsou zcela pokojné a harmonické.

Jsem ze všech stran v Božích rukou a smím se těšit, že on mi pomůže. Chci mu důvěřovat. Jsem tichý, zcela pokojný a trpělivý. Vyřídím s klidem všechny obtíže v každodenním životě. Cítím v sobě sílu a radost. Od nynějška pracuji s klidem a s trpělivostí. Vynasnažím se nasadit úsměvavou tvář, aby se tak zvýšila léčivá síla mé duše. Neznám již žádné potíže. Bůh je ve mně; boží moci mohu důvěřovat. Bůh bude při mně stát a pomáhat mi uskutečňovat dobré myšlenky. Pryč se všemi pochybnostmi!

Ve všem budu zdůrazňovat dobro. Ve mně přibývá boží síla, protože věřím v boží pomoc. Všechny drobnosti všedního dne mizí a já stojím nad vším. Nikdo, ale vůbec nikdo mi nemůže nic zlého udělat, neboť tvořivé síly ve mně jsou stále den ode dne větší a já si mohu vytvářet stále hezčí život. Má vnitřní síla mi přináší radost, naději a sebedůvěru. Mám od nynějška stále větší radost.

Zapamatuj si: Myšlenky jsou síly. Musíme vyzařovat lásku, když chceme lásku sklízet. Nejen svými slovy, ale i svými myšlenkami. Slova stihnou vyjádřit jen kontakt, teprve naše myšlenky jsou síly. Stále mysleme na toto: Tak, jak myslíme, tak vyzařujeme navenek. Jak myslíme, takové je naše osobní fluidum. Nepřetržitě proudí síly od člověka k člověku a jen tyto síly rozhodují o vzniku důvěry a sympatie. Musíme se stát uvnitř takoví, aby se nám mohlo důvěřovat. Nejvyšší, blahosklonné myšlení je magnetem pozitivního působení. Nikdy nezapomeňme: Myšlenky jsou síly. Naše víra v dobro vyzařuje čisté síly. Naše víra v naší vlastní sílu, pomůže také druhým uvěřit v nás. Myšlenky jsou síly. Musíme vyzařovat lásku, když chceme lásku sklízet. Nejen svými slovy, ale i svými myšlenkami. Slova stihnou vyjádřit jen kontakt. Teprve naše myšlenky jsou síly, naše vroucí myšlenky, náš cit, který kmitá v rytmu hloubky myšlenek.

Jak myslíme, tak vyzařujeme, takové je naše osobní fluidum. Chceme sympatii, důvěru, magnetizmus, přitažlivost. My sami jsme toho příčinou svým osobním vyzařováním. Toto vyzařování přichází z duše. Poznáváme svou vlastní duši. O své vlastní duši vědět je milost, osvícení, je již zázrak, důvěřivé odevzdání se v sílu dobra, v Boha, v Tvůrce všech světů. Tak je to a jen tato milost nás vysvobozuje ze samoty a každé beznaděje.

Věříme v dobro. Porozumění plodí porozumění. Harmonie vytváří harmonii. Láska přináší lásku. Ochota vytváří ochotu. Mysli, chtěj a dělej jen dobro a Bůh se v tobě odhalí!

Naše duše je otevřená jako kalich. Pomocí Svatého ducha do ní vtéká boží síla. Snažíme se tento kalich udržovat čistý, abychom byli i nadále spojeni s božím duchem. Prosíme Boha: Ochraňuj, veď a řiď nás podle tvé vůle. Jsme připraveni s tebou vstoupit ve společenství. Svatý duchu boží, uzdrav a osviť nás, ať rozeznáme opravdové světlo. Prosíme tě pokorně: Vlož nás do chrámu, který jsi v nás vytvořil. Láska, radost, porozumění, harmonie, blaženost, pokoj! Svatá Trojice boží, nechej nás pochopit nekonečnou lásku, abychom ji uměli předávat našim bližním. Jsme připraveni být dobrými pracovníky ve tvé vinici. Nechej na nás zrát ušlechtilé plody, abychom Ti je mohli položit k nohám.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěceno buď Tvé jméno, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Veď nás, když jsme v pokušení a zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, moc i sláva na věky, amen

Pane, dej mi duchovní pokoru, která přísluší mému nízkému původu. Dej mi snahu srdce jít vzhůru, vzbuď ve mně bázeň před Tvou spravedlností, a naději ve Tvou dobrotu. Tobě, Všemohoucímu, chci přenechat vedení. Prosím tě, láskyplný Otče, aby mě Tvůj živý oheň očišťoval a Tvé jasné světlo osvěcovalo. Můj Pane a můj Bože, vezmi mi všechno, co mi brání k tobě přijít. Můj Pane a můj Bože, dej mi všechno, co mě podporuje přijít k Tobě. Můj Pane a můj Bože, vezmi si mé já, a vezmi si mě za své vlastnictví. Můj Pane a můj Bože, dej mi všechno, co potřebuji pro tyto lidi zde. Dej mi čistou mysl, abych Tě cítil, pokornou mysl, abych Tě slyšel, milující mysl, abych Ti sloužil, věřící mysl, abych v Tobě zůstal. Jsem v Tvých rukou, mně se nemůže nic stát. Děkuji Ti, všemohoucí Bože, za všechnu Tvou dobrotu, milosrdenství, lásku a trpělivost.

A nyní otevřeme oči a cítíme se báječně.»